Zaznacz stronę

Regulamin-dekalog

REGULAMIN ANKIETY “DEKALOG PRODUCENTA”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Ankieta przeprowadzana jest za pośrednictwem witryny internetowej https://nasetke.pl/ przez firmę AudioPlanet – Jan Krzysztof Górski, ul. Wojska Polskiego 7, 84-207 Koleczkowo, NIP: 783-149-55-68, REGON: 639524441, zwaną dalej Organizatorem.

1.2 Prawa i obowiązki Uczestników Ankiety określa niniejszy Regulamin oraz Polityka prywatności opublikowana przez Organizatora wraz z Ankietą.

1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników Ankiety jest Organizator (patrz również: Polityka prywatności).

1.4 Definicje:
Witryna – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://nasetke.pl/, której właścicielem jest Organizator;
Organizator – AudioPlanet – Jan Krzysztof Górski, ul. Wojska Polskiego 7, 84-207 Koleczkowo, NIP: 783-149-55-68, REGON: 639524441
Regulamin – niniejszy dokument;
Uczestnik Ankiety – osoba fizyczna, która odpowie na pytania zawarte w Ankiecie opublikowanej w Witrynie internetowej Organizatora;
Materiał – tekstowo-graficzne i audiowizualne treści edukacyjne w formie cyfrowej (plik PDF, nagranie video) pod tytułem “Dekalog producenta” opracowane i udostępnione Uczestnikom Ankiety przez Organizatora. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dostęp do Materiału wymaga dostępu Użytkownika Ankiety do sieci Internet na własny koszt i odpowiedzialność.
Pytanie obowiązkowe – pytanie otwarte, na które należy odpowiedzieć, by wziąć udział w ankiecie i otrzymać dostęp do Materiału;
Pytanie dodatkowe – pytanie otwarte, na które można, ale nie trzeba udzielać odpowiedzi;
Laureat – osoba, której odpowiedź na Pytanie dodatkowe zostanie wybrana przez Organizatora jako najciekawsza.

  1. Uczestnictwo w Ankiecie

2.1 Uczestnictwo w Ankiecie jest nieodpłatne.
2.2 Uczestnictwo w Ankiecie jest dobrowolne.
2.3 Przystąpienie do Ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Ankiety Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Ankiecie.
2.4 Przystąpienie do Ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Ankiety treści Polityki Prywatności publikowanej przez Organizatora w Witrynie internetowej.
2.5 Uczestnik Ankiety zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe i kontaktowe. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem możliwości zostania Laureatem.

  1. Przebieg i warunki udziału w Ankiecie

3.1 Celem Ankiety jest zebranie informacji na temat potrzeb oraz oczekiwań Uczestników Ankiety w zakresie edukacji w dziedzinie produkcji muzycznej, co pozwoli Organizatorowi odpowiednio dostosować publikowane treści i ofertę edukacyjno-szkoleniową.

3.2 Ankieta jest dostępna w Witrynie internetowej Organizatora pod adresem URL: https://nasetke.pl/dekalog-producenta-muzycznego/.

3.3 Aby wziąć udział w Ankiecie, należy odpowiedzieć na zadane w niej Pytanie obowiązkowe oraz podać swoje imię i adres e-mail, a także zaakceptować niniejszy Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

3.4 Jedna osoba może wypełnić Ankietę tylko raz.

3.5 Każda osoba, która poprawnie wypełni Ankietę, otrzyma e-mail potwierdzający udział w Ankiecie wraz z odnośnikiem do Materiału pt. “Dekalog producenta”.

3.6 Dostęp do Materiału jest darmowy i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie otworzyć lub uruchomić Materiału, proszony jest o kontakt z Organizatorem pod adresem: nasetke.show@gmail.com.

3.7 Rozpowszechnianie i udostępnianie Materiału osobom trzecim jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania praw autorskich, których właścicielem jest Organizator. Nieprzestrzeganie praw autorskich przez Uczestnika Ankiety lub osoby trzecie obarczone jest odpowiedzialnością karną.

  1. Zasady wyłaniania Laureata w Ankiecie

4.1 Spośród Uczestników Ankiety, którzy udzielą odpowiedzi na Pytanie dodatkowe Organizator może wybrać Laureata najciekawszej jego zdaniem odpowiedzi.

4.2 Laureat zostanie wyróżniony lub nagrodzony wedle uznania Organizatora.

4.3 Organizator skontaktuje się z Laureatem na podany przez niego w Ankiecie adres e-mail, aby poinformować go o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej spośród udzielonych odpowiedzi na Pytanie dodatkowe, a co za tym idzie, do nie wyłonienia spośród Uczestników Ankiety żadnego Laureata.

  1. Uwagi Dodatkowe

5.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: nasetke.show@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać „Dekalog Producenta”.
5.2 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.3 Regulamin będzie dostępny w Witrynie internetowej Organizatora
5.4 Czas trwania Ankiety jest ograniczony, a decyzję o jej zakończeniu podejmuje Organizator bez konieczności informowania o tym fakcie.
5.5 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Witrynie internetowej bez konieczności dodatkowego informowania o wprowadzonych zmianach. Względem Uczestników Ankiety, którzy wypełnili Ankietę przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu wypełnienia Ankiety przez Uczestników.
5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.